Uwaga! Od sierpnia 2023 roku wprowadzone zostały nowe zasady zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym!


Bez zmian pozostaje dotychczasowy limit dot. użytków rolnych oraz średniej rocznej liczby DJP bydła. Wprowadzone zostały dodatkowe limity dla hodowców świń, kóz, owiec i koni.


Na wniosek producenta rolnego Kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyda zaświadczenie o średniej rocznej liczbie świń, owiec i kóz.

Hodowcy koni w sierpniu 2023 roku otrzymają limit na konie na podstawie oświadczenia złożonego pod odpowiedzialnością karną. Hodowca koni musi sam obliczyć średnią roczną liczbę koni będącą w jego posiadaniu w 2022 roku. W tym celu należy zapoznać się z załącznikiem do ustawy gdzie zostały określone współczynniki przeliczeniowe sztuk koni.


Producenci rolni, którym zwiększy się limit w związku z posiadanymi „nowymi” zwierzętami tj. kozy, owce, świnie i konie MUSZĄ złożyć jednocześnie dwa wnioski- wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (stary druk)  oraz wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni (nowy druk) wraz z pozostałymi dokumentami tj. formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, zaświadczeniami z ARiMR (w przypadku hodowli kóz, owiec i świń) i w przypadku hodowców koni oświadczenia o DJP koni.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.  (limit na 2023 r. wynosi  110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);
  • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot  podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r.  w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka  zwrotu podatku wynosi:

  • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z I  naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
  • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
  • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  –  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 – 31 października 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Załączniki: 


Projekt i realizacja: WiWi.pl