Lokalny Program Rewitalizacji

Logo LPRGM

Proces przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Radomin na lata 2016-2023

Jak wynika ze Strategii Rozwoju Gminy oraz Strategii Rozwiązywania problemów społecznych największa koncentracja zjawisk kryzysowych występuje w miejscowościach: Płonko, Płonne, Rodzone oraz Piórkowo, na którym zamieszkują 984 osoby (zameldowane na pobyt stały i czasowy), co stanowi 22,4% liczby ludności gminy, co zajmuje 17,54% powierzchni gminy. Na podstawie zapisów wymiennych dokumentów strategicznych oraz danych z GOPS w miejscowościach z wybranego obszaru z pomocy społecznej korzysta 38 rodzin, w tym: z zasiłków celowych – 6 osób, z zasiłków okresowych – 13 osób, z zasiłków stałych – 3 osoby, z dożywiania w szkołach – 16 osób. Największa ilość w skali gminy “niebieskich kart” jest w miejscowości Płonne – 3 rodziny, ponadto w miejscowości Piórkowo – 1 rodzina korzysta z dodatku energetycznego i mieszkaniowego. Na podstawie danych z PUP w Golubiu-Dobrzyniu bezrobotnych zarejestrowanych z tego terenu w urzędzie pracy jest 100 osób. Biorąc pod uwagę aktywność gospodarczą obszaru zdegradowanego, który objęto wstępnie diagnozą, zarejestrowanych podmiotów gospodarczych jest 27. Analizując najważniejsze problemy można stwierdzić, że kierunki, jakie należy przyjąć to promocja i wspieranie przedsiębiorczości lokalnej, rozwoju turystyki, a także ochrony dziedzictwa kulturowego, co powinno stanowić fundament promocji gminy i aktywizacji zawodowej różnych grup społecznych, zwłaszcza tych zagrożonych wykluczeniem oraz długotrwałym bezrobociem. Ważnym problemem infrastrukturalnym jest nieremontowana świetlica w miejscowości Płonne, co powoduje bardzo słaby udział mieszkańców w działaniach z zakresu animacji kulturalnej, a w przypadku miejscowości Piórkowo rewitalizacja przestrzeni w centrum wsi spowoduje zwiększenie aktywności turystycznej, co za tym idzie zmniejszenie bezrobocia. Wstępnie założono, że zasadniczym celem rewitalizacji będzie ożywienie gospodarcze, społeczne oraz zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, poprzez nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji. Analizując potencjał obszaru przewidzianego do rewitalizacji to: Izba Pamięci Marii Dąbrowskiej – twórczyni “Nocy i Dni”, Góra Modrzewiowa, a także przebiegający przez te miejscowości szlak Św. Jakuba.

Realizowany projekt dotyczy stworzenia programu rewitalizacji, który będzie realizowany przez 6 m-cy na podst. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Na etapie opracowania dokumentu zostaną zastosowane zasady: partycypacji społecznej, dokładnej diagnozy, koncentracji i planowania w oparciu o realne możliwości do uzyskania. Proces rewitalizacji zostanie przedstawiony jako przedsięwzięcie całościowe integrujące interwencję na rzecz lokalnej społeczności i przestrzeni w sposób zaplanowany i zintegrowany. Nawiązane zostaną kontakty z interesariuszami poprzez stronę internetową, punkt animatora ds. społecznych w UG, organizację spotkań w  sołectwach, zostaną stworzone ankiety, przeprowadzone badania, co skutkować będzie późniejszymi spotkaniami i uzgodnieniami z mieszkańcami. Przygotowana zostanie szczegółowa i komplementarna diagnoza przedstawiająca sytuacje kryzysowe dla wyodrębnienia grup docelowych, w tym przyszłych użytkowników infrastruktury. W ramach promocji zostaną wydrukowane ulotki, plakaty, zamieszczone ogłoszenia w mediach, informacje w mediach społecznościowych: facebook, twiteer i fora internetowe. Dla zwiększenia komplementarności działań zostanie powołana przez Wójta Gminy Grupa Monitująca. Odbędzie się szkolenie dotyczące rewitalizacji dla radnych i pracowników UG. Czynnikiem decydującym o rzetelnie przeprowadzonej diagnozie będzie zatrudnienie oraz przeszkolenie konsultantów, specjalistów, ekspertów, animatorów oraz kadrę zarządzającą, dzięki której uzyskane zostaną niezbędne dane założone w programie. Niezbędnym czynnikiem na etapie wstępnym będzie przygotowanie organizacji pozarządowych, GOPS-u, instytucji kultury do absorpcji o środki EFS.

Obszar objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Radomin po przeprowadzeniu procesów i wdrożeniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych będzie obszarem, który zostanie uzdrowiony i ożywiony społecznie, gospodarczo, kulturowo jak i przestrzennie, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i walorów środowiskowych. Na jego terenie zostanie odnowiona, zabudowa, wyposażona w infrastrukturę oraz poprawiona jakość życia mieszkańców. Obszar stanie się atrakcyjny pod względem zamieszkania, prowadzenia przedsiębiorczości jak i również turystyki w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów. Pojawiają się nowi mieszkańcy, inwestorzy i turyści. Ożywi się przyjazna i zróżnicowana przestrzeń publiczna, pojawią się nowe punkty usługowe, miejsca odpoczynku i aktywnego spędzania czasu wolnego, obiekty kultury, świetlice i miejsca spotkań. Dostosowanie i uatrakcyjnienie infrastruktury jak również jej dostosowanie do oczekiwań odbiorców przyczyni się do zwiększenia uczestnictwa w kulturze, zaspokajające potrzeby użytkowników i tworzące nowe miejsca pracy. Zostanie wzmocniona spójność i zniwelowane wykluczenie społeczne oraz ubóstwo. Zwiększy się zatrudnienie wśród mieszkańców, a tym samym spadnie poziom bezrobocia. Nastąpi również poprawa aktywności społecznej i gospodarczej osób zamieszkujących niniejsze obszary oraz wzrost inicjatyw lokalnych III sektora (organizacje pozarządowe). Wszystkie te czynniki wpłyną pozytywnie na zmianę wizerunku gminy Radomin, która zostanie   powszechnie postrzegana  jako  gmina rozwijająca  się  integralnie, planująca swój rozwój dla mieszkańców i z mieszkańcami.

Zasadność stworzenia programu rewitalizacji oraz jej potrzeba zrealizowania zostanie określona w działaniach projektowych. Program zostanie zrealizowany poprzez projekty miękkie skierowane do wybranych interesariuszy obszaru zdegradowanego, które mają na celu zmniejszenie liczby osób wykluczonych społecznie. Projekty miękkie skierowane będą do całej społeczności obszaru zdegradowanego lub wybranych grup w tej społeczności. Ich celem będzie pobudzenie lub wykreowanie aktywnej grupy, która będzie mogła w przyszłości stworzyć centra aktywności lokalnej. Projekty infrastrukturalne niezbędne do realizacji projektów miękkich np. remont świetlic, stworzenie centrów wsi poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy udziale mieszkańców. Założenie spółdzielni socjalnej, która mogłaby wykorzystywać pracę na terenie zdegradowanym wykorzystując tzw. klauzulę społeczną. Projekty infrastrukturalne będące inicjatywą władz lokalnych realizującą strategiczne wizje obszaru zdegradowanego. Projekt o charakterze instrumentów pobudzających partnerów prywatnych do podjęcia pożądanych dla obszaru zdegradowanego działań. Wykorzystujące do zatrudnienia osoby z obszaru zdegradowanego np. programy de minimis, staże, prace interwencyjne. Projekty dążące do usunięcia barier prawnych w rozwoju obszaru zdegradowanego (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego). W przypadku braku zewnętrznego dofinansowania część z projektów zaplanowanych w LPR może być zrealizowana jak wynika ze strategii rozwoju gminy, lecz potencjał wnioskodawcy ze względu na wielkość gminy oraz budżet, w sposób ograniczony może umożliwić realizację celów, gmina posiada wyłącznie środki na pokrycie wkładu własnego.

W ramach wdrożenia programu zostaną zastosowane różne metody i techniki partycypacji społecznej. Będą one się opierały na trzech filarach: informowaniu, konsultowaniu, aktywnym uczestnictwie zainteresowanych stron. W ramach tych działań zastosowane zostaną następujące metody: panel ekspertów polegający na spotkaniach, które będą służyć analizie dotychczasowy opracowań, raportów, prognoz, wskazań optymalnych kierunków rozwoju lub rozwiązań, dyskusjach nad nowym obszarem problemowym, znalezieniem rozwiązań dla konkretnych problemów. Kolejna technika to planowanie partycypacyjne – otwarte warsztaty dotyczące kierunków rozwoju społeczności lokalnej w najbliższej przyszłości, spotkania kilkuetapowe (opracowanie planów działania, rozpoznanie barier i potencjalnych zagrożeń, ustalenie wizji rozwoju). W ramach planowania partycypacyjnego będą wykorzystane różne techniki warsztatowe np. grupy fokusowe. W kolejnym etapie zastosowany będzie wywiad kwestionariuszowy, który będzie wykorzystany do diagnozy. Do celów konsultacyjnych zostaną wykorzystane: strona internetowa, fanpage oraz facebook, gdzie będą zamieszczane ankiety w wersji online. Na platformie znajdować się będą również szczegółowe informacje dotyczące konsultowanych kwestii, a na forum i czacie mieszkańcy będą mogli wypowiadać swoje zdanie dotyczące LPR. Przy podejmowaniu decyzji na temat planowanych projektów będą zbierane opinie, gdzie zastosowana zostanie m. in. technika kropkokracji. Dla pokazania efektów proponowanych projektów będą stosowane case study, w którym wykorzystane będą dobre praktyki dla pokazania potencjalnych błędów, ale też dobrych stron. Przed zatwierdzeniem uchwałą lokalnego programu zorganizowane zostaną dni otwarte, debaty oraz imprezy plenerowe organizowane na terenie gminy. Do udziału w konsultacjach społecznych zostaną zaproszeni mieszkańcy, radni, sołtysi, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, działacze kultury i liderzy opinii publicznej. Osobną grupę stanowić będzie młodzież gimnazjalna, dla której konsultacje będą miały formę lekcji obywatelskiej, a przeprowadzone badania ankietowe pozwolą na zdiagnozowanie najważniejszych problemów nurtujących młodzież, która będzie uczestniczyć jako ankieterzy przy tworzeniu diagnozy.

Projekt i realizacja: WiWi.pl