MODERNIZACJA DROGI PIÓRKOWO


Trwają prace nad modernizacją drogi gminnej w miejscowości Piórkowo na odcinku o długości 735 mb. i szerokości 4 m.

Inwestycja jest skutkiem podpisanej w dniu 25.03. umowy z Przedsiębiorstwem Handlowo- Usługowym Mar-Dar Marian Tompalski, z siedzibą w Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Projekt ten realizowany jest w ramach programu „Polski Ład – edycja VIII”.

Zakres zadania obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz poboczy.

Dolna i górna warstwa drogi zostanie podbudowana z kruszywa łamanego stabilizowanego, a powierzchniowo jezdnia będzie utrwalona  emulsją asfaltową i grysem kamiennym. Pobocze o szerokości 0,50 m zostanie umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie.

Z pewnością modernizacja tej drogi poprawi bezpieczeństwo, jak i komfort mieszkańców.

Inwestycja jest realizowana w ramach PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NR Edycja8/2023/2646/PolskiLad („PROMESA”) na zadanie::  „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radomin, komunikującej miejscowości Dulsk, Szafarnia, Piórkowo, Gaj i Płonne: Polski Ład–edycja VIII”, Kwota Promesy wynosi 3.087.630,38 PLN.


Projekt i realizacja: WiWi.pl