Wdrażanie programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa


Zestawienie znaków - przekierowanie do Portalu Funduszy Europejskich

Wdrażanie programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa

Fundusze Europejskie dla Rybactwa – to program, który jest kontynuacją wparcia udzielanego sektorowi rybactwa w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2014–2020, kiedy to środki z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) wdrażane są za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014–2020).

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury oraz budżetu państwa.

Program został przygotowany z myślą o kontynuacji wsparcia udzielanego sektorowi rybactwa w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE), kiedy to środki z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) były wdrażane za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014–2020). Pogram na lata 2021-2027 został zatwierdzony 9 grudnia 2022 r., Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej Nr C(2022)8957.

Operacje realizowane przez beneficjentów programu przyczynią się do poprawy odporności i stabilności sektora rybackiego m.in. przez poprawę konkurencyjności i rentowności podmiotów działających w branżach rybołówstwa, akwakultury i przetwórstwa oraz branż z nimi powiązanych.

Wsparcie finansowe udzielane z programu przyniesie także zbiorową korzyść dla lokalnych społeczności na przykład przez popularyzację produktów rybnych, zróżnicowanie dochodów mieszkańców tradycyjnie utrzymujących się z rybactwa czy, jak w przypadku terenów nadmorskich wkład programu w zbalansowanie i poprawę kondycji floty rybackiej.

Program oddziaływać będzie także na ogół społeczeństwa na przykład przez realizację operacji z zakresu poprawy stanu środowiska i stanu wiedzy na jego temat.

dodatkowe informacje pod linkiem : https://www.rybactwo.gov.pl


Projekt i realizacja: WiWi.pl