Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej


WÓJT GMINY RADOMIN

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Podstawa prawna:

– art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontari
acie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571),

– ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

– budżet gminy Radomin na 2024 rok

Uchwała Nr LIX/445/23 Rady Gminy Radomin z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy na 2024 rok Samorządu Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

I. Rodzaj zadania

Zadanie pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Radomin.

W ramach zadania przewidziana została realizacja przedsięwzięć z zakresu:

1) prowadzenia klubu sportowego (sekcja piłki nożnej) w gminie Radomin;

2) upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży;

3) zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;

4) organizowania imprez sportowych na terenie gminy Radomin.

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 15 000,00 zł

Kwota wsparcia może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Radomin w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu. W przypadku niewykorzystania w całości środków na realizację niniejszego konkursu, Wójt Gminy Radomin może ogłosić konkurs uzupełniający na nabór ofert dotyczących zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu planowanych do realizacji w 2024 roku lub przeznaczyć środki na zlecenie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

III. Zasady przyznawania dotacji

O dotację mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia wykonania zadania. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu gminy nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania.

Wkład oferenta może pochodzić z:

  1. wkładu własnego finansowego;

  2. wkładu własnego osobowego;

  3. ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania (opłaty od uczestników).

Udział wkładu rzeczowego w całkowitych kosztach zadania publicznego nie będzie uwzględniany.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania.

Do konkursu zgłaszane mogą być zadania, których okres realizacji zamyka się pomiędzy dniem 27.03.2024 r. a dniem 31.12.2024 r. Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia wskazanego w ofercie, w tym z udziałem środków przyznanych dotacją od dnia zawarcia umowy.

Koszty realizowanego zadania oferent może finansować ze środków własnych przed dniem podpisania umowy, w terminie realizacji zadania.

Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową, przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących zasad:

  1. oferent musi wykazać, że posiada wystarczające środki własne oraz wykwalifikowaną kadrę niezbędną do realizacji zadania objętego składaną ofertą,

  2. dofinansowaniu z dotacji podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i zawartej umowie,

  3. oferent ma obowiązek zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami przez stosowanie uniwersalnego projektowania lub racjonalnych usprawnień z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa wart. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 ),

  4. dotacja może być przeznaczona tylko i wyłącznie na koszty związane z realizacją zadania na rzecz osób, których ostatnie stałe miejsce pobytu znajdowało się na terenie Gminy Radomin.

Dotacja nie będzie udzielana na:

a) zakup gruntów,

b) działalność gospodarczą,

c) działalność polityczną,

d) pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,

e) realizację inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana,

f) pokrycie kosztów utrzymania biura, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania publicznego, na które dotacja została przyznana.

Dopuszcza się ewentualne zmiany określone zawartymi w trakcie trwania umowy – aneksami, polegające na przesunięciach wydatków pomiędzy pozycjami kosztowymi, które nie prowadzą do zmiany kwoty dotacji, jak również nie zmienią rzeczowego charakteru zadania. Ewentualne zmiany należy wprowadzać na bieżąco w trakcie realizacji zadania, przed wydatkowaniem tych środków. Obowiązek aneksowania nie dotyczy sytuacji, w której nastąpiło zwiększenie lub zmniejszenie wydatków w danej pozycji kosztorysowej do 10 % wartości udzielonej dotacji.

W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu realizacji zadania. Zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Zleceniodawcy. Zgłoszone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany nie wymagają aneksu do umowy.

Nie dopuszcza się dopisywania kolejnych, bądź wykreślania rodzajów kosztów istniejących w ofercie, na podstawie której Oferent otrzymał dotację według zasady konkurencyjności.

W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów realizacji zadania publicznego. Zmiany powyżej 30% poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Gminy oraz aneksu do umowy.

V. Termin i warunki składania ofert.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie (pokój nr 8) w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Konkurs ofert na realizację zadania upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Radomin”, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie do dnia 14 lutego 2024 roku, do godz. 15:30.

Druk oferty można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie (pokój nr 8) oraz na stronach www.bip.radomin.pl , www.radomin.pl.

Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

1. Wymagane załączniki do oferty:

1) wydruk z elektronicznego systemu KRS lub w przypadku braku wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,

a) w przypadku kościelnych osób prawnych – aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz upoważnienie dla proboszcza do reprezentowania parafii lub dekret powołujący kościelną osobę prawną,

b) w przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę – aktualne pełnomocnictwo zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału, do składania wniosku o dotację na realizację zadania, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy,

c) w przypadku oferty składanej wspólnie przez oferentów – umowę partnerską lub oświadczenie partnera sposób reprezentacji podmiotów, gdy jest inny niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),

2) wyciąg ze statutu organizacji potwierdzający działalność w sferze pożytku, której dotyczy konkurs, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji,

3) dokument upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu lub gdy dokumenty ofertowe podpisują inne osoby, niż wynikałoby to z zapisów statutu,

4) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2023;

5) oświadczenie o numerze konta bankowego.

Uwaga:

W przypadku zmian zaistniałych w trakcie trwania umowy wymienione powyżej dokumenty (a także kserokopie) dla swojej ważności muszą zostać niezwłocznie dostarczone i być opatrzone aktualną datą, pieczęcią organizacji pozarządowej lub podmiotu oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy  i pieczęcią imienną (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów). Niespełnienie tego wymogu stanowi o nieważności danego dokumentu.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Oferty podlegają procedurze uzupełnienia braków formalnych w przypadku:

a) uzupełnienia brakujących podpisów w formularzu oferty w przypadku gdy nie zostało podpisane przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,

b) uzupełnienia brakujących załączników.

4. Nie ma możliwości wymiany ofert.

5. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

6. Organ odstępuje od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów w realizacji zadania publicznego, jeżeli rodzaj zadania uniemożliwia ich określenie (pkt 6 część III oferty).

Z uwagi na złożone oświadczenie w końcowej części oferty, że wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym, złożone kopie dokumentów nie wymagają poświadczenia zgodności z oryginałem. Niemniej jednak Komisja Oceniająca zastrzega sobie możliwość zażądania od oferenta oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, w przypadku gdy kopia jest nieczytelna, lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin ich wyboru.

1. Oferty zostaną zaopiniowane w terminie najpóźniej do 30 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.

2. Oferty oceniane będą przez Komisję Konkursową, działającą na podstawie i w zgodzie z zapisami Programu współpracy na 2024 rok Samorządu Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

3. Oferty rozpatruje właściwa Komisja Konkursowa powołana na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Radomin, która zobowiązana jest do sprawdzenia kompletności złożonych dokumentów pod względem formalnym, oceny merytorycznej oraz przedłożenia wyników konkursu Wójtowi Gminy Radomin.

4. Nabór na członków komisji konkursowej powoływanej w celu rozpatrywania ofert złożonych w ramach niniejszego konkursu zostanie ogłoszony odrębnym komunikatem Wójta Gminy Radomin. Kandydaci będą zgłaszać swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego kandydata/kandydatkę lub też przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę, który będzie załącznikiem do komunikatu o zgłaszaniu kandydatów – każdorazowo wymagany będzie podpis zarówno kandydata/kandydatki jak i organizacji, którą ma reprezentować.

5. Oferty, które spełniają warunki formalne oraz które zostaną pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym zostaną przedstawione Wójtowi Gminy Radomin celem podjęcia ostatecznej decyzji o wysokości udzielonego wsparcia.

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 22 marca 2023 r. na stronie internetowej www.radomin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

7. Przekazanie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Radomin, a podmiotem którego oferta została wybrana w wyniku postępowania konkursowego.

8. Przy rozpatrywaniu ofert na realizację poszczególnych zadań będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) wartość merytoryczna oferty (0 – 5 pkt);

2) koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów (0 – 5 pkt);

3) doświadczenie oferenta w organizowaniu podobnych projektów i doświadczenie z dotychczasowej współpracy z Gminą Radomin (0 – 5 pkt);

4) liczba wniosków złożonych wniosków przez oferenta (0 – 5 pkt);

5) wnioskowany % dofinansowania w stosunku do kosztów całkowitych projektu (0 – 5 pkt);

6) wpływ projektu na promocję Gminy Radomin w otoczeniu zewnętrznym (0 – 5 pkt);

7) przewidywana liczba osób, które mają wziąć udział w projekcie (0 – 5 pkt);

8) możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadania zasobów kadrowych i rzeczowych (0 – 5 pkt).

9. Kwota przyznanej dotacji może być inna od wnioskowanej. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, podmiot ubiegający się o dotację dokona korekty kosztorysu zadania w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową.

10. W przypadku, gdy Komisja Konkursowa uzna dany koszt za niekwalifikowany, tj. zbędny przy realizacji zadania, podmiot ubiegający się o dotację dokona korekty kosztorysu zadania w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową.

11. Wójt Gminy Radomin zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje.

 

VII. Informacja dotycząca zadań tego samego rodzaju zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i w poprzednim.

Na realizację zadania Kultura fizyczna w roku 2024 wydatkowano kwotę 0,00 zł, w tym 0,00 zł na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych w roku 2023 wydatkowano kwotę 132 300,00 zł, w tym na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych 130 000,00 zł.

 

Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski

 

Radomin, dnia 24 stycznia 2024 r.

 

ZAŁĄCZNIKI:

  1. OFERTA 
  2. SPRAWOZDANIE
  3. WZÓR UMOWY 
Projekt i realizacja: WiWi.pl