Informacja o obowiązku przedkładania przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania


Wójt Gminy Radomin informuje o obowiązku przedkładania przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.

Na podstawie art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn zm. ) i § 10 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31) informuję osoby fizyczny niebędącymi przedsiębiorcami o obowiązku przedkładania Wójtowi Gminy Radomin informacji o wyrobach zawierających azbest w terminie do 31 stycznia każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy, aż do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia.

Informuję również, że zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2010 r., Nr 162, poz. 1089) właściciel, zarządca lub użytkownik wieczysty nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrolę stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów.

Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się w jednym egzemplarzu ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Ww. podmioty przechowują ocenę łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest.

Przypominam także osobom prawnym, które wykorzystują wyroby zawierające azbest, że zgodnie z § 10 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8 poz. 31), również mają obowiązek przedkładać corocznie w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku informację o wyrobach zawierających azbest marszałkowi województwa kujawsko-pomorskiego.

Termin zakończenia usuwania azbestu na terytorium Polski określono na rok 2032.

Dokumenty do pobrania:

  1. Informacja o wyrobach zawierających azbest
  2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
  3. Klauzula informacyjna

Projekt i realizacja: WiWi.pl