Zastępca Wójta w Gminie Radomin


Na podstawie Zarządzenia Nr 3/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Radomin został powołany Pan Sławomir Rożek.

Wójt Gminy Radomin osobiście wręczył akt powołujący na w/w stanowisko w ręce Zastępcy.

Konieczność powołania stanowiska wynika z tzw. „specustawy covidowej” w celu zapewnienia zastępstwa w okresie epidemii na wypadek choroby Wójta. Pan Sławomir Rożek nadal będzie pełnił funkcje Dyrektora GOKiS Radomin. Na stanowisko Zastępcy został powołany w niepełnym wymiarze etatu.

Do zadań i kompetencji Zastępcy Wójta należy w szczególności:

  1.  analiza i opiniowanie projektów porozumień dotyczących przejmowania przez Gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i samorządowej;
  2.  koordynowanie prac i zamierzeń związanych z udziałem Gminy w związkach i porozumieniach międzygminnych;
  3.  prowadzenie i nadzorowanie spraw wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych;
  4.  sprawowanie w imieniu Wójta kontroli wewnętrznych, w tym także kontroli doraźnych;
  5. wykonywanie nadzoru nad realizacją wniosków pokontrolnych z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych, nad udzielaniem odpowiedzi na skargi i wnioski oraz zapytania i interpelacje Radnych;
  6. załatwianie spraw indywidualnych z zakresu zadań Wójta wynikających z udzielonego upoważnienia.

Projekt i realizacja: WiWi.pl