Projekt MAM STAŻ- MAM MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE!


MAM STAŻ- MAM MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE!

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego zaprasza do udziału w projekcie: Mam staż – mam możliwości zawodowe! osoby w wieku od 18 do 29 lat zamieszkujące lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (w rozumieniu przepisów KC) spełniające poniższe kryteria:

* bierni zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami
* osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy
pracujący,osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz
pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami
zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z
udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z
wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla
trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1, zamieszkujących lub
pracujących na terenie woj.kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów
kodeksu cywilnego,

W ramach projektu otrzymasz:

– Identyfikacji potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie
możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja
stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych.
– Poradnictwa zawodowego
– Nabywania lub uzupełniania doświadczenia zawodowego oraz
praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez
staże spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości
Praktyk i Staży.
– Kompleksowego i Indywidualnego pośrednictwa pracy w zakresie
uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami
wspieranej osoby.

Nie zwlekaj – zgłoś się do Nas! Pomożemy Tobie w zaplanowaniu rozwoju kariery zawodowej i zdobyciu doświadczenia zawodowego. Już dziś zachęcamy do aplikowania w projekcie. Zgłoś się do Nas! Dane kontaktowe, telefon: 886 468 299, e-mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Projekt i realizacja: WiWi.pl