Płatne staże – Czas na staż 2


Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała zaprasza do udziału w projekcie Czas na staż 2:  osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat z grup: osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kat. NEET przyjętą w POWER 2014-2020; lub imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, os zatrudnieniu na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1; zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. kuj-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC.

Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji otrzymają:

* Kobiety (10pkt)
* Osoby niepełnosprawne (10pkt)
* Osoby z doświadczeniem zawodowym krótszym niż 6 m-cy (10pkt)
* Osoby doświadczeniem zawodowym krótszym niż 12 m-cy ( 5pkt)
* osoby z wykształceniem ISCED 3 włącznie (5pkt)
* osoby zamieszkujące miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (10pkt)
* były uczestnik projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO WKP (10pkt)
* osoba uboga pracująca, zatrudniona na umowie krótkoterminowej oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych (10pkt)

W ramach uczestnictwa otrzymasz :

* opracowanie/aktualizacje IPD,
* poradnictwo zawodowe,
* staże zawodowe,
* pośrednictwo pracy.

Staż zawodowy realizowany jest na podstawie programu stażu, który opracowywany jest indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty. Staż trwa od 3 do 6 miesięcy. Dla każdego stażysty przewidujemy stypendium stażowe.

Więcej informacji pod nr tel. 886 468 299 i/lub mailem
a.napierala@doradztwobiznesowe.eu.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt i realizacja: WiWi.pl