Informacja o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych


Informacja

o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów

na członków obwodowych komisji wyborczych

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art.  182 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.), w dniu 10 kwietnia 2020 r. (piątek) upływa termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Radomin od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy, tj. 7:30 – 15:30.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są pełnomocnicy komitetów wyborczych, które złożyły Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub osoby przez nich upoważnione. Jednocześnie informuję, że pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić więcej niż jednego kandydata do każdej obwodowej komisji wyborczej ze wskazaniem ich kolejności.

Ponadto wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury (w celu ewentualnego uzupełnienia składu komisji).

Wzór zgłoszeń dla pełnomocnika komitetu wyborczego i wyborcy został umieszczony na stronie www.bip.radomin.pl w zakładce „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  10 maja 2020 r.”.

Od dnia 30 marca 2020 r. zgłoszenia można składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Radomin w punkcie podawczym utworzonym przy wejściu do Urzędu Gminy. Potwierdzenie złożenia zgłoszenia będzie przesyłane pocztą elektroniczną. Nie jest wymagany podpis elektroniczny. Uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów powinno być uwierzytelnione przez osobę zgłaszającą kandydatów. 

Zgłoszenia – skan mogą być przesyłane pocztą elektroniczną na adres: sekretarz@radomin.pl. W takim przypadku oryginał zgłoszenia i upoważnienia (lub jego uwierzytelnioną kopię) należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin.

Numer telefonu, pod którym można uzyskać informacje dotyczące zgłoszeń: 797 189 921

                                                                                                          Wójt Gminy Radomin

                                                                                                               (-) Piotr Wolski

 


Projekt i realizacja: WiWi.pl