Odbiór drogi w Płonnem


Mieszkańcy Płonnego oraz rodzice uczniów SP w Płonnem mają udogodnienie.

31 lipca nastąpił odbiór wyremontowanej drogi biegnącej przy placówce. Przebudowany odcinek ma długość 444 m. Szerokość nowej jezdni wynosi 5 m. Miłym udogodnieniem dla użytkowników są nowe, utwardzone miejsca postojowe przed szkołą. Droga została wykonana na podbudowie z gruzu betonowego i kruszywa. Nawierzchnia składa się z naprzemiennych warstw emulsji asfaltowej i mieszanek grysowych z asfaltową warstwą ścieralną na wierzchu. Pobocza o szerokości po 0,75 m są utwardzone za pomocą kruszywa łamanego. Wykonawca stworzył także zjazdy z drogi oraz umieścił znaki pionowe i poziome. W odbiorze wzięli udział: wójt gminy Radomin Piotr Wolski, przewodniczący rady gminy Radomin Zbigniew Fodrowski, pracownicy urzędu gminy, radna z Płonnego Grażyna Szarszewska, inspektor nadzoru inwestorskiego Marcin Jabłoński oraz przedstawiciele wykonawcy, czyli Przedsiębiorstwa Robót Drogowych z Lipna. Na tę inwestycję gmina Radomin otrzymała dofinansowanie, w ramach którego w marcu została podpisana umowa z samorządem województwa. Wsparcie wyniosło 216 761,00 zł Koszty robót budowlanych wyniosły 350 411,13.

Projekt i realizacja: WiWi.pl