Podpisanie umowy na przebudowę drogi


W dniu 21 maja 2019 r. Wójt Gminy Radomin – Piotr Aleksander Wolski podpisał umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110309C w miejscowości Płonne” z wykonawcą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o ul. Wojska Polskiego 8 , 87-600 Lipno. Budowa drogi jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie do zadania w wysokości 216 761,00 zł tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.  Całkowity koszt budowy drogi wynosi 350 411,13 zł.

Przebudowa drogi poprawi poziom rozwoju infrastruktury technicznej oraz poprawę dostępności komunikacyjnej do Szkoły Podstawowej w Płonnem.

Realizacja zadania obejmować będzie:

Przebudowa drogi na odcinku 444 mb– jezdnia wykonana z warstwy ścieralnej betonu asfaltowego AC11S o szerokości 5m

9 miejsc parkingowych, utwardzone pobocza kruszywem łamanym o grubości po zagęszczeniu 8 cm po obu stronach drogi na szerokości 0,75m.

Projekt i realizacja: WiWi.pl