Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Dulsk


Przedmiotem zamówienia była modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowości Dulsk położonych na działkach nr 100, 115, 121, 138/8, 169/6 o łącznej długości 235 m.

Przewidziano następujące przekroje konstrukcyjne:

Konstrukcja nawierzchni drogi:

– warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – gr. 5 cm (szer.4.0/5.0 m)

– skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM (szer. 4.0/5.0 m)

– podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 gr. 5 cm (szer. 4.0/5.0 m)

– podbudowa z mieszanki niezwiązanej z gruzu betonowego frakcji 0/63 mm gr. 15 cm (szer. 4.0/5.0 m)

– istniejąca warstwa z mieszanki niewiązanej kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Konstrukcja poszerzenia nawierzchni:

– warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – gr. 5 cm (szer. 4.0/5.0 m)

– skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM

– podbudowa mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 5cm

– podbudowa z mieszanki niezwiązanej z gruzu betonowego frakcji /063 gr. 15 cm

– istniejąca warstwa z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

– podbudowa pomocnicza z destruktu betonowego frakcji stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm gr. 10 cm

– warstwa odcinająca z piasku gr 10 cm

Konstrukcja pobocza:

– pobocze umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie frakcji 0/31,5 o gr. 10 cm (szer. 0,75m)

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna.

Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowości Dulsk finansowana w całości z budżetu Gminy Radomin, a całkowity koszt inwestycji wyniósł 216789,59 zł.

Projekt i realizacja: WiWi.pl