Umowa na przedszkole została podpisana


Umowa na przedszkole została podpisana

W dniu 16 maja 2018 r. Wójt Gminy Radomin – Piotr Aleksander Wolski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Radomin – Wioletty Agatowskiej podpisał umowę na w Urzędzie Marszałkowskim umowę na realizację zadania pn. „Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Radomin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Okres realizacji projektu obejmuje 1 kwietnia 2017 r. – 31 sierpnia 2018 r. Całkowita wartość zadania wyniesie 709 062,67 zł, wartość dofinansowania projektu wynosi 602 703,26 zł, wkład własny 106 359,41 zł.

W ramach projektu sfinansowane zostanie utworzenie 77 miejsc wychowania przedszkolnego, w tym zakup wyposażenia, pomocy i materiałów dydaktycznych oraz książek. Bieżąca działalność Przedszkola Publicznego w Radominie w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. również będzie finansowania w ramach zadania. Ponadto w przedszkolu prowadzone będą dodatkowe zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne i korekcyjno-kompensacyjne. Nauczyciele przedszkola odbędą szkolenia dotyczące prowadzenia dodatkowych zajęć objętych projektem.


Projekt i realizacja: WiWi.pl