Informacja dla organizacji pozarządowych


Informujemy, że zostały rozpoczęte prace nad programem współpracy Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na 2018 rok. W dniu 03 listopada 207 r. Wójt Gminy Radomin podjął Zarządzenie Nr 63/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy na 2018 rok Samorządu Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Radomin zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, działające na rzecz mieszkańców Gminy Radomin, do zgłaszania propozycji w zakresie dotyczącym działalności statutowej organizacji/podmiotu.

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w terminie od 03 listopada 2017 r. do 20 listopada 2017 r. w następujących formach:

– publikacji projektu Programu na stronie BIP www.bip.radomin.pl oraz stronie internetowej Urzędu Gminy w Radominie www.radomin.pl;

– przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie pod adresem Radomin 1a 87-404 Radomin;

– przyjmowania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej Urzędu Gminy w Radominie m.kutkowska@rodomin.pl i poczty tradycyjnej.

Wypełniony formularz, który znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radominie www.radomin.pl oraz na stronie www.bip.radomin.pl, należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2017 r. (liczy się data wpływu do urzędu) osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy w Radominie- pok. Nr 8, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Radominie, Radomin 1a, 87-404 Radomin, tel. (56) 683 75 22 wew. 25 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: m.kutkowska@rodomin.pl

Projekt programu współpracy

zarządzenie, informacja i formularz


Projekt i realizacja: WiWi.pl