Przeprowadzenie konsultacji społecznych


Zarządzenie Nr 95/2018

Wójta Gminy Radomin

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.) i § 3 ust. 1 uchwały Nr XXVI/182/16 Rady Gminy Radomin z dnia 05 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Poz.4431), zarządza się co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, informujące o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do Rocznego Programu Współpracy na 2019 rok Samorządu Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

§ 2. Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w terminie od 14 listopada 2018 r. do 28 listopada 2018 r. w następujących formach:

  1. publikacji projektu Programu na stronie BIP www.bip.radomin.pl oraz stronie internetowej Urzędu Gminy w Radominie www.radomin.pl;

  2. przyjmowania pisemnych opinii i uwag w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie, Radomin 1a 87-404 Radomin;

  3. przyjmowania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej Urzędu Gminy w Radominie: m.kutkowska@radomin.pl. i poczty tradycyjnej.

  4. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zgłaszają swoje uwagi na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Radomin – stanowisko ds. promocji gminy i archiwum zakładowego.

zarzadzenie i załącznik-formularz konsultacji 2019

Informacja dla organizacji pozarządowych 2019

Projekt rocznego programu współpracy na 2019 r.


Projekt i realizacja: WiWi.pl