Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Radomin.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczono do dzierżawy w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowe.

Lp.

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Rodzaj użytku

Przeznaczenie nieruchomości wg planu zagospodarowania terenu

Termin trwania dzierżawy

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy (przez cały okres dzierżawy)

Termin wnoszenia opłat

Forma dzierżawy

1

Piórkowo

Działka o nr ew. 183/10 o pow. 0,5917 ha KW TO1G/00011364/7

Pastwisko klasy V,

Łąka klasy V

Tereny rolnicze

2 lata

591,70 zł

Do 30 listopada każdego roku

Bezprzetargowa

2

Piórkowo

Działka o nr ew. 183/11 o pow. 0,2272 ha

KW TO1G/00011364/7

Pastwisko klasy V

227,20 zł

3

Piórkowo

Działka o nr ew. 183/12 o pow. 0,5213 ha

KW TO1G/00011364/7

Rola klasy IV Pastwisko klasy V

521,30 zł

4

Piórkowo

Część działki o nr ew. 183/13 o pow. 1,32 ha

KW TO1G/00011364/7

Nieużytki

1 320,00 zł

5

Szafarnia

Działka o nr ew. 121/15 o pow. 0,2757 ha

KW TO1G/00011363/0

Rola klasy IIIb

Tereny rolnicze

275,70 zł

Stawka czynszu dzierżawnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze zwalnia się od podatku VAT.


Projekt i realizacja: WiWi.pl