Nabór wniosków do LGD


Stowarzyszenie LGD „Dolina Drwęcy” w sierpniu 2020r. planuje ogłosić kolejne nabory wniosków o powierzenie grantu w ramach następujących zakresów:

TYP 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

  1. c) kluby młodzieżowe,
  2. f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

TYP 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

  1. b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
  2. c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Projekty objęte grantem, wybrane do dofinansowania, będą realizowane w ramach Projektu grantowego pt. Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”, RPO WK-P 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekty objęte grantem dofinansowane są ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podmioty zainteresowane realizacją projektów w w/w zakresach zachęcamy do kontaktu z Biurem LGD: 56 682 03 53, biuro@lgddolinadrwecy.org.pl.Projekt i realizacja: WiWi.pl