OGŁOSZENIE o ostatecznym terminie składania wniosków dot. usuwania wyrobów zawierających azbest


 

OGŁOSZENIE

o ostatecznym terminie

składania wniosków dot. usuwania wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Radomin – Piotr Wolski, informuje wszystkich mieszkańców Gminy Radomin o możliwości otrzymania przez Gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcia związane z realizacją programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest .

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne

nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi maksymalnie 10 000,00 zł.

Wnioskodawcy, będący osobami fizycznymi mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych .

Wnioskodawcy zobowiązani są do wniesienia wkładu własnego.

Dofinansowanie obejmuje:

  • demontaż pokrycia dachowego zawierającego azbest,

  • transport odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,

  • unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów niebezpiecznych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Radominie, tel. (56) 683 75 22 wew. 19

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Radominie w Sekretariacie lub pokoju nr 14 do dnia 10.04.2019r.

Wójt Gminy Radomin

/-/ inż. Piotr Wolski


Projekt i realizacja: WiWi.pl