Wieniec dożynkowy


Zarządzenie nr 58/2018

Wójta Gminy Radomin

z dnia 31 lipca 2018 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy podczas Dożynek Gminnych, które odbędą się w dniu 26 sierpnia 2018 roku w miejscowości Dulsk

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm), zarządza się co następuje:

§1. Ogłasza się konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.

§2. Powołuje się komisję konkursową w składzie:

1) Filip Szreter – przewodniczący komisji,

2) Małgorzata Kawula – członek komisji,

3) Ilona Wiśniewska – członek komisji,

4) Dariusz Zdziarski– członek komisji,

5) Katarzyna Sadowska – członek komisji.

§3. Przyjmuje się regulamin konkursu, o którym mowa w pkt.1, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§4. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 26 sierpnia 2018 roku.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

zarządzenie na wieniec dożynkowy

Regulamin konkursu na wieniec dożynkowy


Projekt i realizacja: WiWi.pl