Termin składania wniosków dot. usuwania wyrobów zawierających azbest


OGŁOSZENIE

o ostatecznym terminie

składania wniosków dot. usuwania wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Radomin – Piotr Wolski informuje wszystkich mieszkańców Gminy Radomin o możliwości otrzymania przez Gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcia związane z realizacją programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest .

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi maksymalnie 30 000,00 zł.

Wnioskodawcy, będący osobami fizycznymi mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych .

Wnioskodawcy zobowiązani są do wniesienia wkładu własnego w wysokości:

15% kosztów kwalifikowanych w przypadku osób fizycznych,

30% kosztów kwalifikowanych w przypadku wnioskodawców niebędących osobami fizycznymi.
Dofinansowanie obejmuje:

  • demontaż pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest,

  • transport odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,

  • unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów niebezpiecznych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Radominie, tel. (56) 683 75 22 wew. 23

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Radominie w Sekretariacie lub pokoju nr 7 do dnia 16.02.2018r.

Wójt Gminy Radomin

/-/ inż. Piotr Wolski


Projekt i realizacja: WiWi.pl