Podsumowanie projektu pn. „Tworzenie i rozwój Centrów Aktywności Lokalnej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim”.


W okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 października 2023 r. na terenie Gminy Radomin Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” realizowała projekt pn. „Tworzenie i rozwój Centrów Aktywności Lokalnej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr umowy: UM_WR.433.1.030.2023.

Celem projektu była integracja i animacja społeczna mieszkańców poprzez utworzenie i działalność centrów aktywności lokalnej. W ramach tego projektu w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Radominie funkcjonowało Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Radomin, w ramach którego realizowano dla uczestników projektu takie działania jak: cykl warsztatów aktywizujących i animujących społecznie (pszczelarskie, rękodzielnicze, florystyczne, zielarskie, relaksacyjne, artystyczne, fotograficzne, taneczne/nordic walking, kształtujące odporność/zdrowe nawyki żywieniowe, samoobrona), wyjazdy integracyjno-kulturalne, plener malarski, wieczorek taneczny, warsztat kulinarny, sesja zdjęciowa, a także spotkania otwarte integrujące uczestników ze społecznością lokalną jak: wydarzenie integracyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncert, spotkania przy kawie.

Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” składa szczególne podziękowania przede wszystkim pod adresem uczestników projektu oraz wszystkich osób zaangażowanych. Projekty takie jak ten odgrywają kluczową rolę w budowaniu i wzmocnieniu społeczności lokalnych oraz w tworzeniu miejsc, gdzie ludzie mogą wspólnie działać, uczyć się i rozwijać.

Projekt i realizacja: WiWi.pl