Odbiory Techniczne Dróg


W dniu 3 sierpnia 2023 r. miały miejsce odbiory techniczne dróg, których przebudowa realizowana była zgodnie z zadaniem pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych nr 110322C, 110323C oraz 110337C na terenie Gminy Radomin: Polski Ład – edycja II”, które realizowane było w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, edycja II. Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 4 903 655,15 zł ( kwota promesy: 2 744 587,59zł, wkład własny gminy: 1 159 067,56 zł). Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8 , 87-600 Lipno.

Zadanie obejmowało przebudowę 5 odcinków dróg gminnych, w miejscowości: Piórkowo na działce nr 16, Dulsk droga nr 110337C, Radomin droga nr 110323C, Radomin droga nr 110322C oraz odcinek drogi 110322C Bocheniec-Rętwiny.

Na każdej z dróg wykonano następujące prace:

– nałożono warstwę odsączającą z piasku,

-wykonano dolną oraz górną warstwę podbudowy,

-skropienie emulsją asfaltową,

-nałożono warstwę wiążącą z betonu asfaltowego,

-nałożono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego,

-wykonano zjazdy oraz pobocza, a także ustawiono oznakowanie pionowe.


Projekt i realizacja: WiWi.pl