Komunikat w sprawie dostosowania obiektów budowlanych do wymagań okresu jesienno-zimowego 2021/2022


Komunikat
w sprawie dostosowania obiektów budowlanych
do wymagań okresu jesienno-zimowego 2021/2022

Okres jesienno-zimowy zwiększa ryzyko wystąpienia w obiektach budowlanych zagrożeń i katastrof budowlanych spowodowanych niewłaściwą
eksploatacją instalacji gazowej, przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz nadmiernym obciążeniem połaci dachowej śniegiem. W związku z powyższym 

przypominam właścicielom i zarządcom 

obiektów budowlanych o obowiązkach zapewniających właściwy stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowanych obiektów związanych z eksploatacją instalacji grzewczych zalecam sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów
wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zagrożeń, takich jak zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchy gazu i pożary.

Zwracam szczególną uwagę, że w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowanych intensywnymi opadami śniegu, do
obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych należy usuwanie nadmiaru śniegu z dachów oraz usuwanie z elementów elewacji sopli, nawisów
lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

POWIATOWY INSPEKTOR                              
NADZORU BUDOWLANEGO                            
w GOLUBIU-DOBRZYNIU                               
mgr inż. Sylwia Foksińska                               


Projekt i realizacja: WiWi.pl