Apelujemy o ostrożność


 

W związku z występującymi w ostatnim czasie intensywnymi opadami śniegu, zamieciami i zawiejami śnieżnymi oraz bardzo niskimi temperaturami uprzejmie proszę o wzmocnienie bieżącego monitoringu sytuacji na terenie Gminy Radomin.

Pragnę również przypomnieć o obowiązku dotyczącym usuwania nadmiaru śniegu z dachów budynków oraz konieczności odśnieżania chodników. Obowiązki należytego utrzymania obiektów w ww. zakresie nałożone na właścicieli i zarządców nieruchomości określone zostały w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020., poz.1439 z późn. zm.).

Zwracam uwagę, iż ignorowanie obowiązujących przepisów w tym zakresie grozi nie tylko dotkliwymi karami grzywny przewidzianymi prawem budowlanym, ale przede wszystkim w ekstremalnych sytuacjach brak ich respektowania może doprowadzić do nieszczęśliwych zdarzeń spowodowanych przeciążeniem konstrukcji obiektów. Obciążone zalegającym śniegiem dachy oraz nieodśnieżone i oblodzone chodniki stanowią zagrożenie nie tylko dla osób znajdujących się w obiektach lub na ich terenie, ale także dla przypadkowych przechodniów.

W dobie pandemii wywołanej wirusem COVID-19, która zdominowała naszą uwagę proszę, aby nie zapominać o obowiązkach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców gminy Radomin w pozostałych obszarach życia.


Projekt i realizacja: WiWi.pl