Nabór na członków komisji konkursowej


WÓJT GMINY RADOMIN OGŁASZA NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

 1. 1.Ogłasza się nabór do komisji konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy   z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w otwartych konkursach ofert na realizację zadania publicznego pn. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i innym uzależnieniom na terenie Gminy Radomin” oraz zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Radomin”.
 2. 2.Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych określonych w ogłoszeniach z dnia 19 lutego 2020 r.
 3. 3.W skład komisji konkursowej wchodzą (z prawem głosu):
 • przewodniczący komisji – przedstawiciel komórki merytorycznej, odpowiedzialnej za dany konkurs,
 • czterech przedstawicieli Referatów Urzędu Gminy,
 • przedstawiciele wskazani przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, według zgłoszeń.
 1. 4.Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 2. 5.W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.
 3. 6.Komisja konkursowa powoływana jest przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia.
 4. 7.Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
 • są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,
 • nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256),
 • mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
 • zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata oraz przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę.
 • 8.Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 6 marca 2020 r. o godz. 15:30. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Radomin, pokój nr 8 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin (liczy się data wpływu do urzędu).

                                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                                          (-) Piotr Wolski

Załącznik

Radomin, dnia 19 lutego 2020 r.


Projekt i realizacja: WiWi.pl