Wydłużony termin naboru uczestników do projektu pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Radomin”


Informujemy, że Gmina Radomin będzie ubiegać sie o przyznanie pomocy w ramach Osi priorytetowej: 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Priorytet: 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Działanie: 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Cel szczegółowy: Zwiększony udział energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w województwie.

Schemat: Mikroinstalacje

Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej)

Przedmiotem inwestycji będzie montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie gminy Radomin. Projekt obejmuje zadania, które przyczynią się do ochrony powietrza, poziomu energetyczności budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Działania korzystnie wpłyną na poprawę efektywności i ochronę powietrza w regionie. Realizacja projektu będzie niezbędnym czynnikiem wpływającym na poprawę warunków ekologicznych, ekonomicznych oraz na atrakcyjność obszaru i świadomość społeczną.

Warunkiem jest jednak fakt, iż wytworzona energia ma służyć do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego lub budynku użyteczności publicznej i nie może przekroczyć ilości energii większej niż wynosi zużycie tej energii przez gospodarstwo domowe lub obiekt użyteczności publicznej. Panele fotowoltaiczne będą więc mogły być montowane na obiektach prywatnych, pod warunkiem, że wytworzona przez nie energia będzie wykorzystywana tylko na potrzeby gospodarstwa domowego.

Wnioski dotyczące uczestnictwa w projekcie przyjmowane będą do dnia 8 października 2018 r. w Urzędzie Gminy Radomin pokój nr 7, w godzinach pracy urzędu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:30. Wnioski które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

WAŻNE:

Moc zainstalowanych urządzeń określona będzie na podstawie analizy zapotrzebowania danego gospodarstwa domowego na energię elektryczną, sporządzona na podstawie danych o zużytej energii za wcześniejszy okres rozliczeniowy. Cała wytworzona energia musi być zagospodarowana w gospodarstwie domowym. Oznacza to, że zużycie wyprodukowanej energii w 100 % na potrzeby własne danego użytkownika mikroinstalacji jest równoznaczne z brakiem możliwości odsprzedaży nadwyżki wyprodukowanej energii w okresie 5 letniej trwałości projektu.

wniosek o uczestnictwo mieszkańca gminy Radomin w projekcie


Projekt i realizacja: WiWi.pl