Absolutorium dla Wójta Gminy


Radni Gminy Radomin zaakceptowali wykonanie budżetu gminy za 2017 rok i udzielili jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Piotrowi Wolskiemu. Głosowanie odbyło się w dniu 26 czerwca 2018 r. w trakcie XLIX sesji. Najważniejszymi punktami sesji Rady Gminy Radomin było głosowanie nad dwoma projektami uchwał. Pierwszy z nich dotyczył zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radomin za rok 2017. Druga uchwała dotyczyła udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Radomin. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością wójta. Po zakończeniu roku budżetowego rada gminy ocenia pracę organu wykonawczego tj. wójta w zakresie działalności finansowej gminy. Zanim jednak doszło do głosowania Wójt przedstawił radnym najważniejsze informacje dotyczące stanu finansów samorządu. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła zarówno sprawozdanie finansowe za 2017 r., jak i sprawozdanie z wykonania budżetu, a następnie przedstawiła Radzie Gminy Radomin wniosek o udzieleniu Wójtowi absolutorium. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem obu projektów uchwał.

Projekt i realizacja: WiWi.pl