Drugi otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2018 r.


Działając na podstawie art. 11, 13, 14 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z póż zm.).

GMINA RADOMIN

ogłasza:

drugi otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2018 w zakresie: rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii i innym uzależnieniom na terenie Gminy Radomin dla organizacji działających w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Rodzaj i formy realizacji zadania.

1. Realizacja przedsięwzięć z zakresu:

1) programy profilaktyczno – edukacyjno – informacyjne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin,

2) programy związane z readaptacją osób uzależnionych,

3) programy szkoleniowe przeznaczone dla osób uzależnionych i pracujących z osobami zagrożonymi i uzależnionymi od alkoholu,

narkotyków i innych uzależnień,

4) programy edukacyjne na temat konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych podejmowania zadań ryzykownych,

5) edukacja zdrowotna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,

6) wsparcie dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym i innymi uzależnieniami,

7) edukacja publiczna – publikacje o charakterze informacyjno – edukacyjnym,

8) zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,

9) organizowanie wystaw zachęcających dzieci i młodzież do poszerzania zainteresowań.

2. W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania wykonania zadania.

II. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania wymienionego w 2018 r.

Wysokość środków publicznych na realizację zadania wymienionego w pkt. I wynosi – 15 000 zł.

Kwota wsparcia może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Radomin w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu. W przypadku niewykorzystania w całości środków na realizację niniejszego konkursu, Wójt Gminy Radomin może ogłosić konkurs uzupełniający na nabór ofert dotyczących zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień planowanych do realizacji w 2018 r. lub przeznaczyć środki na zlecenie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

III. Zasady przyznawania dotacji.

Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z póź. zm.).

Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub może wycofać ofertę. Wójt Gminy Radomin przyznaje dotacje na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji. Wójt Gminy Radomin może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Gminą Radomin.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie powinno być zrealizowane w roku 2018.

2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

V. Termin i warunki składania ofert.

W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z póź. zm.).

Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300 z dnia 19 sierpnia 2016r.). Oferta musi być podpisana i opieczętowana czytelnie przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów.

Do oferty należy załączyć:

– aktualny odpis z właściwego rejestru (tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta

oraz nazwiska i funkcje osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu;

– aktualny statut lub inny dokument wskazujący na zakres działalności podmiotu oraz organy uprawnione do reprezentacji;

– sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2017;

– pełnomocnictwa i upoważnienia

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie (pokój nr 8) w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Konkurs ofert na realizację zadania rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie Radomin”, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie do dnia 21 lutego 2018 roku, do godz. 15:30 .

Druk oferty można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie (pokój nr 8).

Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Radomin.

Przy ocenie ofert komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

– wartość merytoryczną oferty;

– koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów;

– wysokość wkładu własnych środków finansowych oraz oczekiwanej od Gminy dotacji;

– doświadczenie oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz doświadczenie z dotychczasowej współpracy

z Gminą Radomin;

– możliwość realizacji zadania przez oferenta w tym posiadania zasobów kadrowych i rzeczowych.

Ocena komisji jest przekazywana Wójtowi Gminy Radomin, który podejmuje ostateczną decyzję o wyborze oferenta.

VII. Postanowienia końcowe.

Dotowany podmiot zobowiązany będzie do:

1) wyodrębnienia rachunku bankowego przeznaczonego do operacji związanych z realizacją zadania;

2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

3) przedstawienia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni po upływie terminu, na który zostanie zawarta umowa, zgodnie ze wzorem sprawozdania określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300 z dnia 19 sierpnia 2016r.). Kontrola, o której mowa w pkt. 1 pdpkt 2) nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Monika Kutkowska– referent ds. promocji gminy i archiwum zakładowego; tel. (056) 683 75 22 wew. 21 lub 730 012 873.

W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy Radomin z przyczyn opisanych wyżej zarezerwowane środki mogą zostać przeznaczone na inną wyłonioną dodatkowo ofertę lub na ogłoszenie nowego konkursu.

Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radominie oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin: www.bip.radomin.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Radomin www.radomin.pl .

VIII. Informacja o zrealizowanych w roku 2017 zadaniach publicznych tego samego rodzaju co będące przedmiotem konkursu i związanych z nimi kosztami, z uwzględnieniem dotacji przekazywanych organizacjom pozarządowym.

Na realizację zadania „rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie Radomin” w roku 2017 wydatkowano kwotę 68 135,38 zł w tym 15 000 zł na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych.

Wójt Gminy Radomin

/-/ Piotr Wolski

Radomin, dnia 31 stycznia 2018 r.

Załącznik nr 5 Sprawozdanie z wykonania zadania 2018

Załącznik nr 1.2 Przewidywana kalkulacja kosztow 2018

Załącznik nr 1.1 Harmonogram realizacji zadania publicznego 2018

Załącznik nr 1 Oferta realizacji zadania publicznego 2018


Projekt i realizacja: WiWi.pl