Obwieszczenie


Obwieszczenie

Wójta Gminy Radomin

z dnia 23 lipca 2021 roku

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Radomin na lata 2021-2027

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.) oraz zgodnie z UCHWAŁĄ Nr XXVI/205/21 RADY GMINY RADOMIN z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Radomin na lata 2021-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, Wójt Gminy Radomin informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Radomin na lata 2021-2027.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Radomin na lata 2021-2027.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 23.07.2021 roku do 26.08.2021 roku w formie pisemnej poprzez formularz uwag pisemny – dostępny poniżej, który należy wypełnić i:

  1. przesłać na adres mailowy: m.jarosz@radomin.pl, lub

  2. przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, Radomin 1A, 87-404 Radomin, lub

  3. dostarczyć do Urzędu Gminy osobiście – Sekretariat


Dnia 12 sierpnia 2021 roku (czwartek) o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Radominie odbędzie się
spotkanie konsultacyjne, podczas którego będzie można zgłaszać uwagi oraz zaprezentowane zostaną wyniki prac.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Radomin na lata 2021-2027 będzie w okresie konsultacji dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Radomin, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radomin oraz w Urzędzie Gminy po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu: 56 683 75 22 wew. 17.

Po zakończeniu konsultacji sporządzone i opublikowane zostanie sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności informacje o zgłoszonych uwagach wraz z odniesieniem się do nich.

Dokumenty do pobrania:


Projekt i realizacja: WiWi.pl