Konsultacje społeczne – Zarządzenie Wójta Gminy Radomin


 

ZARZĄDZENIE NR 50/2020

WÓJTA GMINY RADOMIN

z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i § 3 ust. 1 uchwały Nr XXVI/182/16 Rady Gminy Radomin z dnia 5 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4431) zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Rocznego Programu Współpracy na 2021 rok Samorządu Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

§ 2.1. Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w terminie od 10 listopada 2020 r. do 24 listopada 2020 r. w następujących formach:

  1. publikacji projektu Programu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.radomin.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Radomin www.radomin.pl;

  2. przyjmowania pisemnych opinii i uwag w sekretariacie Urzędu Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin;

  3. przyjmowania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej Urzędu Gminy Radomin: ug@radomin.pl i poczty tradycyjnej.

2. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszają swoje uwagi na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W załączniku:

Projekt programu współpracy z organizacjami na 2021 rok


Projekt i realizacja: WiWi.pl