Odbiór drogi w miejscowości Piórkowo


W piątek, 14 czerwca br., w Sołectwie Piórkowo, odbył się oficjalny odbiór zakończonej inwestycji drogowej.

Zadanie zostało zrealizowane pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radomin, komunikującej miejscowości Dulsk, Szafarnia, Piórkowo, Gaj i Płonne: Polski Ład – edycja VIII”.

Całkowity koszt w/w zadania wyniósł 3.250.137,24 zł.

Przebudowie poddano odcinek drogi o długości 721 mb. Trasa ta została zaprojektowana z uwzględnieniem czterech łuków kołowych oraz trzech załomów, co miało na celu dostosowanie jej do lokalnych warunków terenowych i zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Prace nad nawierzchnią drogi obejmowały kilka warstw, które zostały starannie dobrane, aby zapewnić trwałość i wytrzymałość konstrukcji. Warstwy te to:

– powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm (szer. 4.0 m),

– powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm (szer. 4.0 m),

– górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 o gr. 8 cm (szer. 4.0 m),

– dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63 o gr. 15 cm (szer. 4.1 m),

– warstwa odsączająca z piasku o gr. 15 cm – (szer. 4.2 m).

Pobocza drogi również zostały odpowiednio przygotowane i umocnione, co jest kluczowe dla trwałości całej konstrukcji oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników drogi. Prace te obejmowały:

– pobocze umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie frakcji 0/31,5 o gr. 15 cm (szer. 0.50 m),

– grunt rodzimy.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAR-DAR” Marian Tompalski.

W odbiorze inwestycji uczestniczyli: Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski, Sekretarz Gminy Ewa Drawert, Kierownik ZGK Mariola Milarska, Przewodniczący Rady Mirosław Orzechowski, Radny Michał Silkowski, pracownicy Urzędu Gminy, Sołtys Jerzy Silkowski oraz mieszkańcy wsi Piórkowo.

Projekt i realizacja: WiWi.pl