Nowa droga w Płonnem oddana do użytku


Sołectwo Płonne stało się ostatnio centrum zainteresowania z powodu zakończonych inwestycji drogowych, które mają na celu poprawę infrastruktury transportowej regionu.

Tym razem przebudowie podlegał odcinek drogi o długości 1115 mb, który posiada 2 łuki kołowe, załomy trasy w ilości 4 szt.

Na przedmiotowym odcinku droga gminna nr 110319C posiada skrzyżowanie z drogą gminną nr 110318C.

Zadanie zostało zrealizowane pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radomin, komunikującej miejscowości Dulsk, Szafarnia, Piórkowo, Gaj i Płonne: Polski Ład–edycja VIII”.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAR-DAR” Marian Tompalski.

Całkowity koszt zadania wyniósł 3 250 137,24 zł.

Inwestycja obejmowała realizację takich prac, jak:

– powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm (szer. 4.0 m),
– powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm (szer. 4.0 m),
– górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 o gr. 8 cm (szer. 4.0 m),
– dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63 o gr. 15 cm
(szer. 4.1 m),
– warstwa odsączająca z piasku o gr. 15 cm – (szer. 4.2 m),
– pobocze umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie frakcji 0/31,5 o gr. 15 cm (szer. 0.50 m),
– grunt rodzimy.

Modernizacja drogi w Płonnem to kolejny przykład udanej inwestycji, która przynosi wymierne korzyści zarówno mieszkańcom, jak i całemu regionowi.

Projekt i realizacja: WiWi.pl