Są podpisane umowy na realizację zadań publicznych w zakresie sportu oraz ochrony zdrowia


11 sierpnia 2020 r. Wójt Gminy Radomin przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Radomin podpisał umowy z organizacjami pozarządowymi. Organizacje te będą realizować w tym roku działania z zakresu ochrony zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

W zakresie ochrony zdrowia, w konkursie p.t. Rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i innym uzależnieniom na terenie Gminy Radomin” dotację otrzymały: jednostka OSP Płonne oraz Stowarzyszenie Jakubowe. 

W zakresie sportu, w konkursie p.t. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Radomin” dotację otrzymali: KS „SOKÓŁ” Radomin oraz jednostka OSP Płonne.

Umowy zostały podpisane przez reprezentantów każdego z oferentów.Projekt i realizacja: WiWi.pl