Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3


 

Powołując się na pismo WR-III-P.433.2.2020 z dnia 04.02.2020 r. Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, informujemy, iż ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Piorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 [konkurs nr RPKP.08.04.02-IZ.00-04-364/20] i skierowany jest do wszystkich podmiotów, które chcą przyczyniać się do zwiększenia dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze gmin i miast naszego województwa, a w konsekwencji także zwiększenia zatrudnienia rodziców/opiekunów tych dzieci.

W ramach wskazanego konkursu finansowane jest m.in. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawościami, w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie), czy finansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i niani.

Możliwe jest również dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy.

Nabór wniosków do 9 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje nt. ogłoszonego konkursu wraz z przykładem wypełnionych pól wniosku o dofinansowanie dostępne są na stronie: www.mojregion.eu, w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”.


Projekt i realizacja: WiWi.pl