Przebudowa drogi gminnej – Umowa


W dniu 28 marca 2019 r. Wójt Gminy Radomin – Piotr Aleksander Wolski podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110309C w miejscowości Płonne” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie do zadania w wysokości 216 761,00 zł tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Przebudowa drogi poprawi poziom rozwoju infrastruktury technicznej oraz poprawę dostępności komunikacyjnej do Szkoły Podstawowej w Płonnem.

Realizacja zadania obejmować będzie:

Przebudowa drogi na odcinku 444mb– jezdnia wykonana z warstwy ścieralnej betonu asfaltowego AC11S o szerokości 5m

9 miejsc parkingowych

utwardzone pobocza kruszywem łamanym o grubości po zagęszczeniu 8 cm po obu stronach drogi na szerokości 0,75m.

Projekt i realizacja: WiWi.pl