KONTROLA PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW


KONTROLA PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radomin oraz art. 9 u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, że według harmonogramu odbioru odpadów komunalnych od miesiąca kwietnia rozpocznie się wyrywkowa kontrola w zakresie zasad przestrzegania segregacji odpadów komunalnych. Zostaną objęci właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali chęć segregowania odpadów komunalnych. Sprawdzane będą pojemniki na odpady zmieszane, czy nie znajdują się w nich odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, leki i chemikalia, baterie i akumulatory, odpady budowlane. W przypadku uznania,że odpady zbierane są niezgodnie ze złożoną deklaracją, właściciel nieruchomości otrzymuje czerwoną nalepkę o treści „NIEPRAWIDŁOWA SEGREGACJA”. Kolejne naruszenie zasad segregacji na danej nieruchomości będzie skutkowało wezwaniem do złożenia zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłacenie stawek jak dla odpadów zmieszanych

tj. 14,00 zł od osoby.

Nieprzestrzeganie przez mieszkańców Gminy zasad segregacji, czyli wrzucanie do pojemników na odpady zmieszane np. papieru, plastiku, szkła, metalu zwiększa ilość odpadów zmieszanych oraz zwiększa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnym.

W związku z powyższym, aby uniknąć wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy Gminy, którzy zadeklarowali, że będą segregować odpady, a tego nie robią, powinni dostosować się do obowiązku selektywnego zbierania odpadów.


Projekt i realizacja: WiWi.pl