Wyniki otwartego konkursu 1/2018


Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy Radomin w roku 2018 w zakresie: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych działających w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lp.

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Całkowity koszt zadania w zł

Wnioskowana kwota dotacji w zł

Całkowity koszt zadania w zł po korekcie zakresu finansowego zadania

Wysokość przyznanego dofinansowania z budżetu gminy w zł

Uwagi

1

1/2018

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Dulsku

„Żyje zdrowo – bo sportowo”

3 200,00 zł

3.200,00 zł

1 500,00 zł

1 500,00 zł

2

2/2018

Ochotnicza Straż Pożarna w Płonnem

„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Radomin realizowane przez OSP Płonne „

31 460,00 zł

22 500,00 zł

5.060,00

3 500,00 zł

3

3/2018

Klub Sportowy „Sokół” Radomin

„Trzymaj formę ponad normę „

27 800,00 zł

25 000,00 zł

Nie dotyczy

25 000,00 zł

Radomin, dnia 05.04.2018 r.

                                                                                                                                                                                                                                          Wójt Gminy Radomin

                                                                                                                                                                                                                                            /-/ Piotr Wolski


Projekt i realizacja: WiWi.pl