Przybudowa drogi gminnej Piórkowo – Dobre


W dniu 31 grudnia 2010 r., w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. : ”Przebudowa drogi gminnej Piórkowo – Dobre, gmina Radomin.” W imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, umowę podpisała p. Kamila Radziecka – Dyrektor Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. Gminę Radomin reprezentowali: p. Piotr Wolski – Wójt Gminy Radomin oraz p. Marzena Pietrzak – Skarbnik Gminy.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

podpisanie01

W dniu 4 sierpnia 2011 r. dokonano odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji  zadania inwestycyjnego – projektu pn.: ”Przebudowa drogi gminnej Piórkowo – Dobre, gmina Radomin”, projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Projekt obejmował budowę drogi gminnej Piórkowo-Dobre o długości 1,607 km o nawierzchni bitumicznej. W ramach realizowanej inwestycji wykonano następujące prace:

– roboty ziemne – wyrównano  istniejące podłoże z przemieszczeniem gruntu wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, uformowano pobocza z dowozem brakującego gruntu;

– podbudowa – wykonano warstwy odcinające z piasku, dolnej i górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego, skropiono podbudowę emulsją asfaltową;

– nawierzchnia – ułożono warstwę wiążącą nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, skropiono warstwę wiążącą emulsją asfaltową, ułożono warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-bitumicznej;

– pobocza – uformowano podłoża gruntowe, wykonano opaski z tłucznia kamiennego, uformowano pobocza gruntowe;

– zjazdy – wyprofilowano podłoża, wykonano podbudowę z tłucznia kamiennego, ułożono nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej (dot. zjazdów znajdujących się w pasie drogowym).

Koszt całkowity operacji wyniósł: 757 836,38 zł brutto; dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości – 375 443,19 zł.

piorkowopo

20110729003

20110929020

Zdjęcie0031


Projekt i realizacja: WiWi.pl