Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu

poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

Szukamy osób, które czują wewnętrzną potrzebę niesienia miłości i ciepła, a także są gotowe poświęcić dzieciom swój czas i serce. Jest to „misja” dla osób odważnych i odpowiedzialnych, które nie boją się wyzwań i pragną pomoc drugiemu człowiekowi.

Kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej powinni spełniać następujące  warunki:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

 • pozostają w związku małżeńskim lub są osobami samotnymi,

 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,

 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,

 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

  -zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej  opieki zdrowotnej

  -oraz opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lin prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa,

 • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

 • mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,

 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • w przypadku kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  osobisty lub telefoniczny z Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie , ul. Koppa 1, 87-400 Golub-Dobrzyń
pod numerem telefonu 784 301 266, 693 955 062 lub 56 683 54 76 w godz. 7 00 do 15 00 (od poniedziałku do piątku).

Osoby do kontaktu Aneta Bukowiecka, Adrian Hubert, Dagmara Skorska.


Projekt i realizacja: WiWi.pl