PONOWNA DUŻA INWESTYCJA W GMINIE RADOMIN


W dniu 7 września br. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Radomin”, które zostanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowity koszt inwestycji to 1 190 630,27 zł, gdzie kwota z Funduszu będzie wynosić 913 808,73 zł, natomiast pozostała wartość 276 821,54 zł zostanie pokryta z budżetu Gminy Radomin.

Przedmiotem inwestycji jest budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Radomin wraz z infrastrukturą techniczną. W wyniku przeprowadzonego zadania powstanie PSZOK obsługujący mieszkańców Gminy Radomin. Inwestycja obejmuje swym zakresem powstanie nowego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zakup ciągnika rolniczego z dwiema przyczepami. Powstający PSZOK to nie tylko budynki, ale również plac (częściowo z wiatami), na którym będą rozmieszczone kontenery i pojemniki do zbierania różnych frakcji odpadów. PSZOK będzie znajdował się na wydzielonej części placu Samorządowego Zakładu Budżetowego. Przetarg na realizację zadania inwestycyjnego zostanie ogłoszony na początku 2022 roku, natomiast zakończenie prac zaplanowano do 31.12.2022 roku.Projekt i realizacja: WiWi.pl