Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej


 

WÓJT GMINY RADOMIN OGŁASZA NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

 1. Ogłasza się nabór do komisji konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w otwartych konkursach ofert na realizację zadania publicznego pn. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i innym uzależnieniom na terenie Gminy Radomin” oraz zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Radomin”.

 2. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych określonych w ogłoszeniach z dnia 27 lipca 2021 r.

 3. W skład komisji konkursowej wchodzą (z prawem głosu):

 1. przewodniczący komisji – przedstawiciel komórki merytorycznej, odpowiedzialnej za dany konkurs,

 2. trzech przedstawicieli Referatów Urzędu Gminy,

 3. przedstawiciele wskazani przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, według zgłoszeń.

 1. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

 2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.

 3. Komisja konkursowa powoływana jest przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia.

 4. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,

  2. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 735),

  3. mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,

  4. zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata oraz przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę.

 1. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 2. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 10 sierpnia 2021 r. o godz. 15:30. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Radomin, pokój nr 8 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin (liczy się data wpływu do urzędu).

Wójt Gminy Radomin

(-) Piotr Wolski

Radomin, dnia 27 lipca 2021 r.

Załącznik:

Formularz zgłoszeniowy do komisji


Projekt i realizacja: WiWi.pl